රූකාන්තට ආසන සංවිධායක ධූරයක්…!

0
650
- Advertisement -

රූකාන්ත ගුණතිලක ඇතුළුව දහ දෙනෙකුට අද සන්ධ්‍යාවේ දී නව ආසන සංවිධායක ධූර ලබා දීමට නියමිත බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආරංචි මාර්ග පවසයි.