රුහුණු කුමාරි අලුත් වෙයි

0
1689
- Advertisement -

බෙලිඅත්ත සහ මරදාන අතර ධාවනය කෙරෙන රුහුණු කුමාරි (දුම්රිය අංක 8056/8057) වෙනුවට 2019 අගෝස්තු මස 1 වන දින සිට S 13 පන්තියේ ද්විත්ව බල කට්ටලයක් ලබාදීමට නියමිත බවට වාර්තා වනවා.

වායුසමීකරණය කරන ලද පළමු පන්තියේ මැදිරි 2 ක්, දෙවන පන්තියේ මැදිරි 2 ක්, තෙවන පන්තියේ මැදිරි 7 ක් මෙම නව S 13 පන්තියේ ද්විත්ව බල කට්ටලයට ඇතුලත් වනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × three =