රුසියාවෙන් එම්.අයි.17 හෙලිකොප්ටර් යානා හතරක් මිලදීගැනීමට සූදානම්.

0
271
- Advertisement -

රුසියාවෙන් එම්.අයි.17 හෙලිකොප්ටර් යානා හතරක් මිලදීගැනීමට සූදානම්.

රුසියානු රජය විසින් දෙන මිලිටරි ණය පහසුකම් යටතේ, රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ම්.අයි.17.හෙලිකොප්ටර් යානා හතරක් මිලදී ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව කටයුතු කරමින් සිටියි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් සදහා අනාගතයේ දී භාවිතා කිරීමේ අරමුණ ඇතිව මෙම හෙලිකොප්ටර් යානා මිලදී ගන්නා බව පැවසේ.

හෙලිකොප්ටර් යානා මිලදී ගැනීම සදහා රුසියාවෙන් ලබා ගන්නා ණය මුදල්, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් සදහා සහභාගී වීමෙන් උපයා ගන්නේ ආදායමෙන් පියවීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

මෙම හෙලිකොප්ටර් යානා මිලදී ගැනීම සදහා රුසියාව ඉතා අඩු පොලී අනුපාතයක් යටතේ ණය ලබා දෙන බවත්, ණය පියවීම සදහා දීර්ඝ කාලයක් ලබා දී ඇති බවත් පැවසේ.

මේ වන විටත්, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් එම්.අයි.17 හෙලිකොප්ටර් යානා හයක්, එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් සදහා යොදාවා ඇති බව ද පැවසේ.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සතුව එම්.අයි 17 හෙලිකොප්ටර් යානා 21 ක් ඇති අතර, ඉන් යානා 10 ක් ක්‍රියාකාරී මට්ටමේ පවතින බවත් තවත් ඉතිරි යානා අළුත්වැඩියා කළ යුතුව ඇති බවත් වාර්තා වේ.

ඩේලි මිරර් ඇසුරෙනි.