“රුපියල් 5000 බෙදන්න ග‍්‍රාම නිළධාරීන් සම්බන්ධ නොවේ.” ශ‍්‍රී ලංකා ග‍්‍රාමනිළධාරී සංගමය.

0
387
- Advertisement -

“රුපියල් 5000 බෙදන්න
ග‍්‍රාම නිළධාරීන් සම්බන්ධ නොවේ.”
ශ‍්‍රී ලංකා ග‍්‍රාමනිළධාරී සංගමය.

සමෘද්ධි ලාභින් සහ අනෙකුත් අඩු ආදායම්ලාභීන් ඉලක්ක කර ගනිමින්, මේ අවුරුදු සමයේ රුපියල් පන්දහසක දීමනාවක් ලබාදීමට රජය ගෙන තිබෙන වැඩපිළිවෙළ සමග සම්බන්ධ නොවන බව ශ‍්‍රී ලංකා ග‍්‍රාම නිළධාරී සංගමය පවසයි.

මෙවර පන්දහසේ දීමනාව ලබා දෙනු ලබන්නේ, පසුගිය වර පන්දහසේ දීමනාව ලබා දීමේ දී හදුනාගනු ලැබූ සමාජ කණ්ඩායම් 10 න් කණ්ඩායම් 07 කට පමණි.

එම හේතුව මත, පසුගිය වර රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව ලැබූ බොහෝ පිරිසකට මෙවර දෙනු ලබන පන්දහසේ දීමනාව නොලැබෙනු ඇති බවට ශ‍්‍රී ලංකා ග‍්‍රාම නිළධාරී සංගමය අනුමාන කරයි.

එවිට, සමාජයෙන් එල්ල වන විරෝධය, අවසාන වශයෙන් ග‍්‍රාම නිළධාරීන් පිට පටවා අදාල බලධාරීන් ගැලවීමට උත්සාහ කරනු ඇතැයි, ශ‍්‍රී ලංකා ග‍්‍රාම නිළධාරීසංගමය පවසයි.
එබැවින්, අළුත් අවුරුද්ද ඉලක්ක කර ගනිමින් ලබා දීමට සැලසුම් කර තිබෙන රුපියන් පන්දහස බෙදා දීමේ කටයුත්තට තමන් සහභාගී නොවන බව එම සංගමය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 3 =