රිෂාඩ්ට එරෙහි පැමිණිලි ගෙනත් දෙන්න

0
1008
- Advertisement -

හිස්බුල්ලා,අසාද් සාලි හා රිෂාඩ් බදියුදීන්ට එරෙහි පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට ජුනි 12 දක්වා පොලිස් මූලස් මූලස්ථානයේ සාමාජිකයින් තිදෙනෙකු සහිත කණ්ඩායමක් පත් කර තිබෙනවා,