රැදවුම්භාරයේ සිටින නීතීඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා මුණ ගැසීමට ඔහුගේ නීතීඥයන්ට අවසර ලැබේ.

0
190
- Advertisement -

රැදවුම්භාරයේ සිටින නීතීඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා මුණ ගැසීමට ඔහුගේ නීතීඥයන්ට අවසර ලැබේ.

දැනට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ සිටින, නීතීඥ හිජාස් හිස්බුල්ලාගේ නීතීඥයන්ට, ඔහුව මුණ ගැසීම සදහා අවසර ලබා දීමට නීතිපතිවරයා සිය එකගතාවය පළ කර තිබේ.

හිජාස් හිස්බුල්ලා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතීඥයකු විසින් අභියාචනාධිකරණය හමුවේ පනවා අති නඩුව කැදවූ අවස්ථාවේ දී නීතිපතිගේ නියෝජිතියන් මේ බව දැනුම් දී තිබේ.

පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ 12 වන දා සිට මේ දක්වා, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ පසුවන නීතීඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා මුණ ගැසීමට ඔහුගේ නීතීඥයන්ට අවසර දී නොතිබුණි.