රැකියා විරහිත 150,000 කට සදුදා සිට රැකියා. උපාධිදාරීන් 50,000 යි. අඩු ආදායම්ලාභීන් 100,000 යි.

0
731
- Advertisement -

රැකියා විරහිත 150,000 කට සදුදා සිට රැකියා.
උපාධිදාරීන් 50,000 යි. අඩු ආදායම්ලාභීන් 100,000 යි.

රැකියා විරහිත උපාධී දාරීන් පනස් දහසකට පත්වීම් ලිපි යැවීම, එළැඹෙන සදුදා දිනයේ සිට ආරම්භ වන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි. පත්වීම් ලබන උපාධි දාරීන්ගේ නාමලේඛනය 16 වන ඉරිදා දිනයේ දී ජනාධිපති කාර්යාලයීය වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත ය.

එමෙන්ම, අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් සදහා රජයේ රැකියා ලක්ෂයක් ලබා දීමේ වැඩ සටහනද සැප්තැම්බර් මාසයේ පළමුවැනිදා සිට ආරම්භ කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.