රැකියා ලක්ෂයේ ව්‍යාපෘතියට අනුව, දැනට දීලා තියෙන රැකියා විසි අට දාහ තෝර ගත්තේ කොළඹින් ආව ලයිස්තුවකට අනුව ද . . ?

0
41
- Advertisement -
Share
58 / 100

රැකියා ලක්ෂයේ ව්‍යාපෘතියට අනුව, දැනට දීලා තියෙන රැකියා විසි අට දාහ තෝර ගත්තේ කොළඹින් ආව ලයිස්තුවකට අනුව ද . . ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − five =