රැකියා ලක්ෂයයි. අයදුම්කරුවන් ලක්ෂ තුනයි.

0
487
- Advertisement -

අඩු ආදායම්ලාභීන් ඉලක්ක කරගෙන දියත් කර තිබෙන රැකියා ලක්ෂයේ වැඩ සටහන සදහා අයදුම්පත් ලක්ෂ තුනකට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් ලැබී ඇති බව, රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසයි.

අයදුම්කරුවන් සදහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මාර්තු මාසයේ 26, 27, 28 සහ 29 යන දිනවල සිදු කිරීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − 11 =