රැකියා පනස් දහසින් රැකියා නොලැබුණු උපාධිධාරීන් ජනාධිපති කාර්යාලය දක්වා පා ගමනින් පැමිණෙති.

0
379
- Advertisement -

රැකියා පනස් දහසින් රැකියා නොලැබුණු උපාධිධාරීන්
ජනාධිපති කාර්යාලය දක්වා පා ගමනින් පැමිණෙති.

උපාධිධාරින්ට රැකියා පනස් දහසක් ලබා දීමේ වැඩ සටහනේ දී තමන්ට අසාධාරණයක් වූ බව සදහන් කරමින්, රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් රැසක්, අද පෙරවරුවේ, කොළඹ කොටුව දුම්රිය පොල ස්ථානයට රැස් වූ අතර, මේ වන විට ඔවුන් කොළඹ කොටුව දුම්රියපොල ස්ථානයේ සිට ජනාධිපති කාර්යාලය දක්වා පාගමනින් පැමිණෙන බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + five =