රැකියාලාභී උපාධිධාරීන් 50,000 කගේ නම් අන්තර්ජාලයට

0
387
- Advertisement -

රැකියාලාභී උපාධිධාරීන් 50,000 කගේ නම්
අන්තර්ජාලයට

රජය, පසුගිය සතියේ පොරොන්දු වූ පරිදි, රැකියාලාභී උපාධීධාරීන් පනස් දහසකකගේ නාම ලේඛනය අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබේ.

පහත යොමුව ඔස්සේ, අදාල නාම ලේඛනයට පිවිසිය සැකිය.

https://www.facebook.com/pubadsrilanka/