රාජ්‍ය සේවයේ දින 180 සම්පූර්ණ කළ සේවකයන් ස්ථිර කෙරේ.

0
583
- Advertisement -

රාජ්‍ය සේවයේ දින 180 සම්පුර්ණ කළ, තාවකාලික, අනියම්, ආදේශක හා කොන්ත්‍රාත් පදනමේ සිටින කාර්යාල කාර්ය සහයකයින් හා රියදුරන් ස්ථිර කිරීමට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + nineteen =