රාජ්‍ය වියදම් අඩු කිරීම වෙනුවෙන් හිටපු ජනාධිපතිනිය; බෙන්ස් රථය සහ තවත් වාහන තුනක් ආපසු භාර දෙයි.

0
1101
- Advertisement -

රාජ්‍ය වියදම් අඩු කිරීම වෙනුවෙන්
හිටපු ජනාධිපතිනිය; බෙන්ස් රථය සහ
තවත් වාහන තුනක් ආපසු භාර දෙයි.

විශ්‍රාමික ජනාධිපතිනී චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය විසින් ඇයට ලබා දී තිබෙන වාහන පන්තියෙන් වාහන හතරක්, නැවත රජයට භාර දී තිබේ.

මෙසේ නැවත රජයට භාර දී තිබෙන වාහන අතරට බෙන්ස් රථයක් ද අයත් ය.

මේ මොහොතේ රට මුහුණ පා සිටින ආර්ථික තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් තමන් මේ තීරණය ගත් බව හිටපු ජනාධිපතිනිය පවසයි.

ජනාධිපති ලේකම්, පී.බී. ජයසුන්දර වෙත යොමු කර තිබෙන ලිපියක් මගින් වාහන යළි රජයට භාරදීම සිදුකර තිබේ.