රාජ්‍ය මර්දනය ශක්තිමත් කිරීම නව ලිබරල්වාදයේ ලක්ෂණයක්…! යහපාලන රජය කළේත් ඒ ටිකමයි.

0
126
- Advertisement -

රාජ්‍ය මර්දනය ශක්තිමත් කිරීම
නව ලිබරල්වාදයේ ලක්ෂණයක්…!
යහපාලන රජය කළේත් ඒ ටිකමයි.