රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක, නිලන්ත ජයවර්ධනගේ ජංගම දුරකථනය පොලිස් භාරයට ගනී.

0
203
- Advertisement -

රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක, නිලන්ත ජයවර්ධනගේ ජංගම දුරකථනය
පොලිස් භාරයට ගනී.

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබදව විමර්ෂණය කිරීම සදහා පත් කළ ජනාධිපති කොමිසම, රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ, නිලන්ත ජයවර්ධන මහතාගේ පෞද්ගලික ජංගම දුරකථනය, ඔවුන්ගේ භාරයට ගෙන තිබේ.

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබදව විමර්ෂණය කිරීම සදහා පත් කර තිබෙන ජනාධිපති කොමිසමට අනුයුක්ත පොලිස් ඒකකයේ අධ්‍යක්වරයාගේ නියෝගය මත, නිලන්ත ජයවර්ධනගේ ජංගම දුරකථනය කොමිසම භාරයට ගෙන තිබේ.