රාජ්‍ය අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යධූරයේ දිවුරුම් දෙයි.

0
236
- Advertisement -

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර
මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යධූරයේ දිවුරුම් දෙයි.

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස, රාජ්‍ය අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා මීට ස්වල්ප මොහොතකට පෙර, ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියෙන් දිවුරුම් දුන් බව, ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය පවසයි.