රවී අත් අඩංගුවට නොගන්නයි නියෝග කරයි.

0
966
- Advertisement -

රවී අත් අඩංගුවට නොගන්නයි නියෝග කරයි.

බැදුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් රවී කරුණානයක ඇතුළු 07 දෙනෙකු අත් අඩංගුවට ගන්නා ලෙස, කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් දුන් නියෝගය අත් හිටුවන ලෙසට, ඔවුන් විසින් අභියාචනාධිකරණයට යොමු කරන ලද රිට් පෙත්සම් විභාගයේ තීන්දුව අද දිනයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

ඒ අනුව, රවී ඇතුළු පිරිස අත් අඩංගුවට ගන්නා ලෙස නිකුත් කළ නියෝගය අත්හිටුවන ලෙසට අභියචානාධිකරණය නියෝග කර තිබේ.