රනිල්; පරම්පරාවේ වර්ණනාව ලියයි. පොත ජනගත කිරීම අද.

0
470
- Advertisement -

රනිල්; පරම්පරාවේ වර්ණනාව ලියයි.
පොත ජනගත කිරීම අද.

“තොටගමුවේ ගුණවර්ධන වික්‍රමසිංහ පරපුර” යන නමින් යුතුව, හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් රචනා කරන ලද ඔහුගේ පරම්පරාවේ ඉතිහාස කතාව, අද දිනයේ දී මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේ දී ජනගත කරන බව වාර්තා වේ.