රන් පදක්කම් 40 ක්, රිදී පදක්කම් 83 ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 128 ක් සමග මුළු පදක්කම් ගණන 251ක්.

0
707
- Advertisement -

දකුණු ආසියානු ක‍්‍රීඩා උළෙල ඊයෙන් අවසන් විය. රන් පදක්කම් 174ක්, රිදී පදක්කම් 93 ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 45 ක් වශයෙන් පදක්කම් 312 ක් ලබා ගත් ඉන්දියාව පදක්කම් සටහනේ පළමු ස්ථානයට පත් විය.

සත්කාරක නේපාලය පදක්කම් සටහනේ දෙවණ ස්ථානයටත්, ශ‍්‍රී ලංකාව තුන්වන ස්ථානයටත් පත් විය. නේපාලය රන් පදක්කම් 51 ක් දිනා ගන්නට සමත් විය.

රන් පදක්කම් 40 ක්, රිදී පදක්කම් 83 ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 128 ක් සමග පදක්කම් 251ක් ලබා ගත් ශී‍්‍ර ලංකාව තුන් වන ස්ථානය දිනා ගත්තේ ය.