රන්ජන් යටත් නොවේ; කොකේන් ගහන මැති ඇමති වරු පිළිබඳව සී.අයි.ඩී ය දැනුවත් කරයි.

0
895
- Advertisement -

පාර්ලිමේන්තුව තුළ සිටින කොකේන් භාවිතා කරන මැති ඇමතිවරුන් පිළිබද සියළු විස්තර තමන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා පවසයි. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට භාර දුන් වාර්තාව, අද, පාර්ලිමේන්තුවේදී රැස්වීමට නියමිත ‘කොකේන් කමිටුවටද’ භාර දීමට තමන් කටයුතු කරන බව අමාත්‍යවරයා පවසා තිබුණි.