රන්ජන් මේ මොනවද කරන්නේ ? නම් ලැයිස්තුවක් දුන්නාට ඔප්පු කළ හැකි සාක්ෂි කිසිවක් ඉදිරිපත් කර නෑ.

0
601
- Advertisement -

රන්ජන් රාමනායක විසින් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් යුත් කමිටුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙන, කොකේන් පාවිච්චි කරන මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ නාම ලේඛනය තුළ වැඩියෙන්ම ඇත්තේ විපක්ෂයේ මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ නම් බවත්, එක්සත් ජාතික පෙරමුණ නියෝජනය කරන මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ නම් 5ක් පමණක් එහි ඇති බවත් වාර්තා වේ. එමෙන්ම නම් සදහන් කර ඇති මන්ත‍්‍රීවරු කොකේන් පාවිච්චි කරන බවට ඔප්පු කළ හැකි කිසිදු සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කර නැති බවද වාර්තා වේ. කෙසේ වෙතත්, රන්ජන් රාමනායක මන්ත‍්‍රීවරයා කොකේන් පාව්චිචි නොකරන බවට රුධිර පරීක්ෂණයකින් තහවුරු වී තිබේ.