රන්ජන්ට දුන් තීන්දුවට එරෙහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළා. දැන් ඔහු පාර්ලිමේන්තුවව කැදවිය යුතුයි..!

0
138
- Advertisement -

රන්ජන්ට දුන් තීන්දුවට එරෙහිව
අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළා.
දැන් ඔහු පාර්ලිමේන්තුවව කැදවිය යුතුයි..!