රත්නපුරෙන් පවිත්‍රා එකට. චොකා මල්ලී දෙකට.

0
1209
- Advertisement -

රත්නපුරෙන් පවිත්‍රා එකට.
චොකා මල්ලී දෙකට.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම මනාප ලබා ගැනීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි සමත්ව තිබේ. දෙවැනියට වැඩිම මනාප ලබාගෙන ඇත්තේ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර හෙවත් චොකා මල්ලී ය.

Ratnapura preferential votes

SLPP-8

Pavithra Wanniarachchi 200,977

Premalal Jayasekara 104,237

Janaka Wakkumbura 101,225

Gamini Waleboda 85,840

Akila Ellawala 71,179

Vasudeva Nanayakkara 66,991

Muditha Prashanthi 65,933

W.D.J.Senavirathne 61612

SJB-3

Hesha Withanage 60,426

Waruna Liyanage 47,494

Thalatha Atukorale 45,105

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × three =