රතන හිමිගෙ සහයට ගම්පොළ සාප්පු සංකීර්ණ වැසෙයි

0
798
- Advertisement -

රතන හිමිට සහය පළ කිරිම සදහා ගම්පොළ නගරයෙ සියලුම කඩ සාප්පු සංකීර්ණ වසා දමා ඇති බව වාර්තා වෙනවා.