රට සිංගප්පූරුවක් කරන්න හදන නායකයෝ එන්නත ටෙස්ට් කරන්න ඕනෑ කියද්දී සිංගප්පූරුව එන්නත දෙන්නත් පටන් අරන්

0
658
- Advertisement -

රට සිංගප්පූරුවක් කරන්න හදන නායකයෝ එන්නත ටෙස්ට් කරන්න ඕනෑ කියද්දී සිංගප්පූරුව එන්නත දෙන්නත් පටන් අරන්