රට විරුවෝ සූරා කන හෝටල් කාරයෝ ගැන විමර්ෂණය කරනවා කියලා නාමල් ඇමති තුමා කිව්වා මතකද…?

0
186
- Advertisement -

රට විරුවෝ සූරා කන හෝටල් කාරයෝ ගැන විමර්ෂණය කරනවා කියලා නාමල් ඇමති තුමා කිව්වා මතකද…?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − one =