රට වැටිච්ච තැනක්.දෙරණේ චතුර අල්විස් කියන මාධ්‍යවේදියාත් මට යුද්ධ කරන හැටි කියා දෙන්න ආවා.

0
52
- Advertisement -
Share
61 / 100

රට වැටිච්ච තැනක්.දෙරණේ චතුර අල්විස් කියන මාධ්‍යවේදියාත් මට යුද්ධ කරන හැටි කියා දෙන්න ආවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + 14 =