රට වැටිච්ච තැනක්.දෙරණේ චතුර අල්විස් කියන මාධ්‍යවේදියාත් මට යුද්ධ කරන හැටි කියා දෙන්න ආවා.

0
268
- Advertisement -

රට වැටිච්ච තැනක්.දෙරණේ චතුර අල්විස් කියන මාධ්‍යවේදියාත් මට යුද්ධ කරන හැටි කියා දෙන්න ආවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + one =