රට ලොක් ඩවුන් කරන්න කියලා විපක්ෂය ඉල්ලන්නේ ඇයි…? ඇමති රෝහිත රහස සොයා ගනී.

0
159
- Advertisement -

රට ලොක් ඩවුන් කරන්න කියලා
විපක්ෂය ඉල්ලන්නේ ඇයි…?
ඇමති රෝහිත රහස සොයා ගනී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten − 4 =