රට ලොක් ඩවුන් කරන්න කියලා විපක්ෂය ඉල්ලන්නේ ඇයි…? ඇමති රෝහිත රහස සොයා ගනී.

0
14
- Advertisement -

රට ලොක් ඩවුන් කරන්න කියලා
විපක්ෂය ඉල්ලන්නේ ඇයි…?
ඇමති රෝහිත රහස සොයා ගනී.