රටේ බහුුතරයකට තුන්වේල කන්ඩ නෑ..!තිරු නඬේසන්ලාට සල්ලිවලට කරන්ඩ දෙයක් නෑ..!

0
58
- Advertisement -

රටේ බහුුතරයකට තුන්වේල කන්ඩ නෑ..!තිරු නඬේසන්ලාට සල්ලිවලට කරන්ඩ දෙයක් නෑ..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × two =