රටේ කොරෝනා තත්ත්වය ගැන හය දෙනෙක් මාධ්‍ය නිවේදන නිකුත් කරනවා. එක එක්කෙනා කියන්නේ එක එක දේවල්..!

0
18
- Advertisement -

රටේ කොරෝනා තත්ත්වය ගැන
හය දෙනෙක් මාධ්‍ය නිවේදන නිකුත් කරනවා.
එක එක්කෙනා කියන්නේ එක එක දේවල්..!