රජයට හරියට කරන්න බැරිනං එන්නත් ගෙන්නන වැඬේ පෞද්ගලික අංශයටවත් භාර දෙන්න…!

0
45
- Advertisement -

රජයට හරියට කරන්න බැරිනං
එන්නත් ගෙන්නන වැඬේ
පෞද්ගලික අංශයටවත් භාර දෙන්න…!