රජයට වී කිලෝ දාහක් නොදුන්නොත් ඊළග කන්නයට පොහොර සහනාධාරය නෑ..

0
249
- Advertisement -

රජයට වී කිලෝ දාහක් නොදුන්නොත්
ඊළග කන්නයට පොහොර සහනාධාරය නෑ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − nine =