යුද්ධය අවසන් වූ හැටියේ ජනපති මහින්ද ඉන්දියාව සහ බැන් කී මූන් සමඟ අත්සන් කළ ගිවිසුම් නිසා ඇති වුණු බලපෑම..!

0
199
- Advertisement -

යුද්ධය අවසන් වූ හැටියේ ජනපති මහින්ද
ඉන්දියාව සහ බැන් කී මූන් සමඟ
අත්සන් කළ ගිවිසුම් නිසා ඇති වුණු බලපෑම..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − 1 =