යුක්රේන සංචාරකයන්ට සලකන ආකාරයට අපේ රට විරුවන්ට සලකන්න බැරි ඇයි..?පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වේ.

0
107
- Advertisement -

යුක්රේන සංචාරකයන්ට සලකන ආකාරයට අපේ රට විරුවන්ට සලකන්න බැරි ඇයි..?පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වේ.