යාපනයේ දූපත් තුනක් බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක් සදහා චීනයට දෙනවා කියලා සෞභාග්‍යයේ දැක්මේ තියෙනවා ද..?

0
125
- Advertisement -

යාපනයේ දූපත් තුනක් බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක් සදහා චීනයට දෙනවා කියලා සෞභාග්‍යයේ දැක්මේ තියෙනවා ද..?