යහපාලන රජය සහල් ගෙන්වීමෙන් කර තිබෙන හොරකම බිලියන 06 කට වැඩියි..!හැබැයි තාමත් නඩු නෑ..!

0
283
- Advertisement -

යහපාලන රජය සහල් ගෙන්වීමෙන් කර තිබෙන හොරකම බිලියන 06 කට වැඩියි..!හැබැයි තාමත් නඩු නෑ..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + eight =