යහපාලනයේ-වංචාකාරී ඉඩම් ගනුදෙනු 150 ක් ගැනහෙට හෙළි කරන බව ඇමති මහින්දානන්ද කියයි.

0
78
- Advertisement -
Share
55 / 100

යහපාලනයේ-වංචාකාරී ඉඩම් ගනුදෙනු 150 ක් ගැනහෙට හෙළි කරන බව ඇමති මහින්දානන්ද කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 9 =