යහපාලනයේ දී ඉවත් කළ හිටපු අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස්ට සාධාරණයක් ඉටු කරන්නේ කවද්ද.. ?

0
226
- Advertisement -

යහපාලනයේ දී ඉවත් කළ
හිටපු අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස්ට
සාධාරණයක් ඉටු කරන්නේ කවද්ද.. ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + nineteen =