මොහෝමඩ් ශාෆිගෙ ක්‍රියාකලාපය සොයන්න පරික්ෂණ කමිටුවක්

0
893
- Advertisement -

කුරුණෑගල රෝහලේ වෛද්‍ය මොහෝමඩ් ශාෆි ගෙ ක්‍රියාකලාපය ගැන විමර්ෂණ කිරිම සදහා 6 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත පරික්ෂණ කමිටුවක් පත් කෙරේ.