මෛතී‍්‍ර ජනාධිපතිගේ පළවෙනි අවුරුද්දේ දී කවුරුවත් එතුමා ෆේල් කියලා කිව්වේ නෑ.

0
29
- Advertisement -
Share
54 / 100

මෛතී‍්‍ර ජනාධිපතිගේ පළවෙනි අවුරුද්දේ දී කවුරුවත් එතුමා ෆේල් කියලා කිව්වේ නෑ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six + eleven =