මේ මොහොතේ කළ යුතුම දේ දැඩිව සංචරණ සීමා පැනවීම බව ජනපතිට අපි පැහැදිලි කළා…!

0
149
- Advertisement -

මේ මොහොතේ කළ යුතුම දේ
දැඩිව සංචරණ සීමා පැනවීම බව
ජනපතිට අපි පැහැදිලි කළා…!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 14 =