මේ මැතිවරණයට විදේශීය නිරීක්ෂකයෝ නෑ.

0
400
- Advertisement -

මේ මැතිවරණයට
විදේශීය නිරීක්ෂකයෝ නෑ.

එළැඹෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය නිරීක්ෂණය කිරීම සදහා විදේශීය නිරීක්ෂකයන් සහභාගී කර නොගැනීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

කොරෝනා අවදානම තවමත් පහව ගොස් නැති නිසා, කොමිසම මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව පැවසේ.

කෙසේ වෙතත්, මැතිවරණ කොමිසමේ ආරාධනයක් නැතිව, ජාත්‍යන්තර මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන කිහිපයක් සවේච්ඡාවෙන් – මැතිවරණය නිරීක්ෂණය කිරීම සදහා පැමිණීමට නියමිත ය. ඔවුන් වෙනුවෙන් මැතිවරණ කොමිසම කිසිදු වියදමක් නොදරන බව ද පැවසේ.