මේ ආණ්ඩුව; බුදු සසුන බැබලේවා කියන බෝර්ඩ් එක ගහගෙන දඩමස් අදින ලොරියක් වගේ..!

0
196
- Advertisement -

මේ ආණ්ඩුව; බුදු සසුන බැබලේවා
කියන බෝර්ඩ් එක ගහගෙන
දඩමස් අදින ලොරියක් වගේ..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − six =