මේ ආණ්ඩුවට ගෙවන්න තියෙන්නේ යහපාලන රජය කාලයේ ගත්ත ණය කියන කතාව පට්ටපල් බොරුවක්..!

0
183
- Advertisement -

මේ ආණ්ඩුවට ගෙවන්න තියෙන්නේ යහපාලන රජය කාලයේ ගත්ත ණය කියන කතාව පට්ටපල් බොරුවක්..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + 12 =