මේ අවුරුද්දේ ඩොලර් බිලියන 06 ක් ගෙවන්න ඕනේ. අතේ තියෙන්නේ ඩොලර් බිලියන 03 යි. අර්බුදයේ තරම තේරෙනවාද..?

0
256
- Advertisement -

මේ අවුරුද්දේ ඩොලර් බිලියන 06 ක් ගෙවන්න ඕනේ.
අතේ තියෙන්නේ ඩොලර් බිලියන 03 යි.
අර්බුදයේ තරම තේරෙනවාද..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 9 =