මෙච්චර හරියක් වෙනකල් ජනාධිපතිතුමා මොනවද කළේ . . . ?

0
613
- Advertisement -