මෘතදේහ භූමදානය කරනවාද කියා තීරණය කරන්නේ අගමැති නොවේ; සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා.

0
134
- Advertisement -

මෘතදේහ භූමදානය කරනවාද කියා
තීරණය කරන්නේ අගමැති නොවේ;
සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා.