මුස්ලිම් විවාහ නීතිය වෙනස් විය යුතුයි.

0
114
- Advertisement -

මුස්ලිම් විවාහ නීතිය වෙනස් විය යුතුයි.