මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ මෘතදේහ මාලදිවයිනට යවන්නේ ඇයි..?ඔවුන් ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් නොවෙයි ද..?

0
135
- Advertisement -

මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ මෘතදේහ මාලදිවයිනට යවන්නේ ඇයි..?ඔවුන් ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් නොවෙයි ද..?