මුදල් බලය පාර්ලිමේන්තුවට නැවත පවරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කළා. එයත් අප ලැබූ ජයග‍්‍රහණයක්..!

0
157
- Advertisement -

මුදල් බලය පාර්ලිමේන්තුවට නැවත පවරන ලෙස
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කළා.
එයත් අප ලැබූ ජයග‍්‍රහණයක්..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + two =